Artikel 1 Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van De bloemist en op deze manier een overeenkomst aangaat met De bloemist.

- Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de afnemer een boeket of ander artikel ontvangt die dat via De bloemist heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door De bloemist aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij De bloemist en het uitvoeren van de betaling, accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle door of namens De bloemist in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor De bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet De bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De bloemist kan in geval van overmacht - na overleg met de afnemer - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in - het De bloemist of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Levering

1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van De bloemist of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan De bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.

3. Overeengekomen leveringstijden zullen door De bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt De bloemist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

4. Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan De bloemist besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.

5. De bloemist behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.

6. De bloemist is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat het juiste afleveradres is opgegeven.

7. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid van bloemen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 6 Betaling

1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:

- iDEAL

2. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die De bloemist in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7 Eigendom

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van De bloemist totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan De bloemist.

3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 dagen na levering aan De bloemist gemeld te worden.

 4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.

5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9 Annuleren

1. Gedane bestellingen kunnen i.v.m. de zeer korte levertijden niet worden geannuleerd.